Algemene voorwaarden

A: Algemene Voorwaarden Praktijk voor Lasertherapie
B: (en onderin) Klachtenprocedure


A: Algemene Voorwaarden Praktijk voor Lasertherapie:

1. Algemeen
De Praktijk voor Lasertherapie is onderdeel van Praktijk voor Natuurgeneeskunde en is opgericht door Gaby Heijer-Naumann, en is gevestigd in Zeist.
De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30270579. B.T.W. nummer NL117720483B01.

De Praktijk richt zich op het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit.
In praktische zin het ondersteunen van het proces van stoppen met roken.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met de praktijk van Gaby Heijer-Naumann te Zeist en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
Tijdens het intakegesprek wordt u naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Therapie
De lasertechniek waar mee gewerkt wordt is soflaser, een zeer milde en niet beschadigende vorm die toegepast wordt op acupunctuurpunten, met als doel het stoppen met roken te ondersteunen.
De behandelaar en cliënt zijn beiden verantwoordelijk voor het behandelverloop en kiezen daar vrijwillig voor.

4. Behandelduur
De behandelduur kan variëren van 30 tot 60 minuten. Cliënt dient op tijd te komen. Bij later arriveren dan de afgesproken tijd gaat dit ten koste van de behandeltijd.

5. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Voor iedere afspraak wordt er 48 uur van te voren een herinneringsmail verzonden naar het door u opgegeven mailadres. Bij mogelijke misverstanden wordt dit mailbericht gehanteerd als de overeengekomen afspraak.
Bij afzeggen minder dan 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten het tarief van één behandelsessie.
Tijdig verzetten van de afspraak, telefonisch of per e-mail, is uiteraard mogelijk.

6. Tarieven
De tarieven zijn na te lezen op deze website onder het tabblad ‘kosten’ of telefonisch na te vragen bij de Praktijk voor Lasertherapie van Gaby Heijer-Naumann.
Tariefswijzigingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg (maximaal 5 minuten) telefonisch of per mail is bij het tarief voor de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

7. Betalingsvoorwaarden
U ontvangt na enkele weken een factuur met een overzicht van de geleverde dienst(en). Hierbij gebruik gemaakt van het factureringsbedrijf FaMed.
De cliënt verplicht zich de betaling binnen dertig dagen na de factuurdatum over te maken naar het rekeningnummer van FaMed.
Als niet binnen de afgesproken termijn is betaald wordt door FaMed een betalingsherinnering verzonden.

Onduidelijkheden met betrekking tot de nota dient u voor te leggen aan FaMed.

Mocht FaMed uw betaling – na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, stuurt FaMed u een Aanmaning. FaMed biedt u nog een mogelijkheid om het notabedrag te voldoen.
Dit bedrag dient u binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd te voldoen. In de aanmaning maakt FaMed u er op attent dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.

Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning – alsnog uit, dan ontvangt u van FaMed een laatste aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, is FaMed genoodzaakt om de nota over te dragen aan incassobureau Credios.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de behandelreeks
In de meeste gevallen wordt er een proefperiode van drie behandelingen gehanteerd waar na evaluatie plaatsvindt over de behaalde resultaten. Het al dan niet voortzetten wordt mede hierop gebaseerd. De cliënt is te allen tijde gemachtigd de behandelreeks stop te zetten met in acht neming van de regels en aanzien van verhindering.

9. Aansprakelijkheid
De genoemde therapie vormen zijn oplossingsgericht. Hierbij kan niet worden gegarandeerd dat het gestelde doel daadwerkelijk wordt behaald.
De Praktijk voor Lasertherapie van Gaby Heijer-Naumann is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de genoemde praktijk. Bij lichamelijke en psychische klachten is het raadzaam om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

10. Verslag aan betrokken (para)medici.
Bij uitwisseling van relevante gegevens wordt er gebruik gemaakt van veilige communicatie vormen die voldoen aan de normen van de AVG.
Rapportage en/of overleg wordt alleen uitgevoerd met toestemming van de cliënt. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

11. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
De praktijk is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en dat deze hiervoor zijn/haar toestemming geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de behandeling, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De praktijk kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

12. Vertrouwelijkheid
De praktijk van Gaby Heijer-Naumann is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de behandelperiode. Rapportage en/of overleg wordt alleen uitgevoerd met toestemming van de cliënt. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

13. Klachtenprocedure
Klachten worden zeer serieus genomen. De Praktijk voor Lasertherapie van Gaby Heijer-Naumann hanteert hiervoor een klachtenprocedure. Deze kunt u opvragen bij de praktijk en is tevens in te zien op de website.


B: Klachtenprocedure:

U heeft een klacht. Wat nu?
Gaby Heijer-Naumann is aangesloten bij het VBAG. Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij. In deze folder vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.
Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op

Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk

Inzet klachtenfunctionaris
Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.
Op www.geschillencommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen.
De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

TCZ
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter.
Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgverlener niet uit? Neem
contact op met de VBAG!

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

www.vbag.nl
Berg 65 C
5671 CB Nuenen
Telefoon: 040-2838988