Privacy Statement

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor stoppen met roken is een onderdeel van de Praktijk voor Natuurgeneeskunde (opgericht door Gaby Heijer-Naumann) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gezondheidstoestand

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk voor Natuurgeneeskunde verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk voor Natuurgeneeskunde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Het optimaliseren van de behandeling

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk voor Natuurgeneeskunde zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: maximaal 15 jaar, gegevens worden in een eerder stadium vernietigd in geval van afwezigheid van relevantie.

Delen met anderen
Praktijk voor Natuurgeneeskunde deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor Natuurgeneeskunde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk voor Natuurgeneeskunde gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gaby.heijer@bioresonantie-zeist.nl
Praktijk voor Natuurgeneeskunde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk voor Natuurgeneeskunde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gaby.heijer@bioresonantie-zeist.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk voor Natuurgeneeskunde kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: Krakelingweg 33
Postcode en plaats: 3707 HM Zeist
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30262957
Telefoonnummer: 030 6992920
E-mailadres: gaby.heijer@bioresonantie-zeist.nl

Toelichting op de privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).
Dit alles is in een verwerkersovereenkomst vastgelegd.

Het computerprogramma waarmee gewerkt wordt voldoet aan alle informatie beveiligingsvoorwaarden (NEN 750). Informatie wordt op beveiligde data centers opgeslagen en tenslotte kunt u te allen tijde gebruik maken van het recht om “volledig vergeten” te worden, ofwel een “full delete” waar bij al uw gegevens verwijderd worden.

Privacyreglement praktijk van Gaby Heijer-Naumann

Praktijk voor Natuurgeneeskunde/bioresonantie, hierna te noemen praktijk Gaby Heijer-Naumann, treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd zijn hiermee het doel en de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en de verstrekking van gegevens aan anderen dan de cliënt en de bewaar- en vernietigingstermijn voor persoonsgegevens van cliënten.

1. Algemeen
De praktijk verricht consulten en behandelingen gericht op het verbeteren van de algehele gezondheid en vitaliteit.

2. Verwerking persoonsgegeven
De praktijk werkt met cliëntendossiers. Directe toegang tot deze dossiers heeft Gaby Heijer-Naumann, eigenaar van praktijk Gaby Heijer-Naumann. Daarnaast heeft Paul Heijer, meewerkend echtgenoot van Gaby Heijer-Naumann toegang tot de gegevens. Dit in het kader van het opnemen van de gegevens voor het maken van een dossier en het dagelijks beheren van de agenda. In deze dossiers worden de alleen noodzakelijke relevante gegevens vastgelegd die nodig zijn voor het inzetten van een verantwoorde behandeling.

2.1 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2.2 Persoonsgegevens worden voor genoemde doeleinden verzameld. Deze zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

2.3 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

2.4 Persoonsgegeven worden zorgvuldig bewaard in een af te sluiten ruimte, digitale gegevens zijn slechts toegankelijk door gebruikmaking van meerdere wachtwoorden.

3. Derden verstrekking
Praktijk Gaby Heijer-Naumann verstrekt alleen met toestemming van de cliënt inlichtingen over de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger, aan anderen dan de cliënt.
Dit, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald.
Onder ‘anderen dan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger’ zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de toegang tot en de uitvoering van de genoemde therapievormen noodzakelijk is. De in de cliëntendossiers aanwezige bescheiden blijven in het bezit van de praktijk. Dit geldt ook voor persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn.
In het uitzonderlijke geval dat er de wens is om gebruik te maken van een video registratie welke toegankelijk is via de website en/of Youtube zal dat altijd plaatsvinden met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

4. Bewaartermijn en vernietiging
Na beëindiging van het verlenen van de behandelingen wordt het cliëntendossier ondergebracht in het archief van de praktijk. Op de verwerking van persoonsgegevens die zijn ondergebracht in het archief, is het bepaalde in dit privacyreglement onverkort van toepassing. Praktijk Gaby Heijer-Naumann bewaart de dossiers maximaal 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de behandelreeks gestaakt is.