Sunday, June 16, 2024
en-USnl-NL
menu click
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk P.M. Heijer

1. Algemeen
De praktijk voor acupunctuur, fysiotherapie en orthomoleculaire geneeskunde is opgericht door Paul Heijer, gevestigd te Zeist met tevens een praktijkadres in Culemborg.
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 30270579.
B.T.W. nummer NL 094763513B01.

De Praktijk richt zich op het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit. In praktische zin het verminderen van zowel geestelijke als lichamelijke klachten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met de Praktijk P.M. Heijer te Zeist en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
Tijdens het intakegesprek wordt u naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Therapie vormen
Acupunctuur is een behandeltechniek waar bij naalden geplaatst worden in het lichaam met als doel het verbeteren van de algehele gezondheid en doen afnemen van klachten.
Fysiotherapie is een BIG geregistreerd paramedisch beroep dat zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Een specifieke methode in de fysiotherapie is dry needling waar bij gebruik gemaakt wordt van acupunctuur naalden en deze, net als bij acupunctuur, geplaatst worden in het lichaam.
Orthomoleculaire geneeskunde is gericht op verbeteren van de gezondheid door middel van het toepassen van de voor het lichaam gewenste voedingsstoffen zoals aminozuren, vetzuren, vitaminen en mineralen.

In al deze categorieën zijn behandelaar en cliënt beiden verantwoordelijk voor het behandelverloop en kiezen daar vrijwillig voor. Ten aanzien van de eerste twee categorieën gaat de cliënt akkoord met het plaatsen van acupunctuur naalden.

4. Behandelduur
De behandelduur wordt altijd afgestemd op het klachtenbeeld en deze kan variëren van 20 tot 40 minuten. Cliënt dient op tijd te komen. Bij later arriveren dan de afgesproken tijd gaat dit ten koste van de behandeltijd.

5. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Voor iedere afspraak wordt er 48 uur van te voren een herinneringsmail verzonden naar het door u opgegeven mailadres. Bij mogelijke misverstanden wordt dit mailbericht gehanteerd als de overeengekomen afspraak.
Bij afzeggen minder dan 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten het tarief van één behandel sessie.
Tijdig verzetten van de afspraak telefonisch of per e-mail is uiteraard mogelijk.

6. Tarieven
De tarieven zijn na te lezen op deze website onder het tabblad ‘tarieven/vergoeding’ of telefonisch na te vragen bij de praktijk van P.M. Heijer .
Tariefswijzigingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg (maximaal 5 minuten) telefonisch of per mail is bij het tarief voor de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is wordt hiervoor een afspraak gemaakt.

7. Betalingsvoorwaarden
U ontvangt één keer per maand een factuur met een overzicht van de geleverde diensten. Hierbij gebruik gemaakt van het factureringsbedrijf FaMed.
De cliënt c.q. de ouder/verzorger van het kind verplicht zich de betaling binnen dertig dagen na de factuurdatum over te maken naar het rekeningnummer van FaMed.
Als niet binnen de afgesproken termijn is betaald wordt door FaMed een betalingsherinnering verzonden.

Onduidelijkheden met betrekking tot de nota dient u voor te leggen aan FaMed.

Mocht FaMed uw betaling – na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, stuurt FaMed u een Aanmaning. FaMed biedt u nog een mogelijkheid om het notabedrag te voldoen.
Dit bedrag dient u binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd te voldoen. In de aanmaning maakt FaMed u er op attent dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.

Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning – alsnog uit, dan ontvangt u van FaMed een laatste aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, is FaMed genoodzaakt om de nota over te dragen aan incassobureau Credios.

In plaats van een nota via FaMed kunt u ook direct in de praktijk per pin betalen. Behandelingen fysiotherapie worden altijd direct verrekend door middel van een pin transactie. Gelijktijdig wordt er per mail de nota verstuurd.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de behandelreeks
In de meeste gevallen wordt er een proefperiode van drie behandelingen gehanteerd waar na evaluatie plaatsvindt over de behaalde resultaten. Het al dan niet voortzetten wordt mede hierop gebaseerd. De cliënt is te allen tijde gemachtigd de behandelreeks stop te zetten met in acht neming van de regels en aanzien van verhindering.

9. Aansprakelijkheid
De genoemde therapie vormen zijn oplossingsgericht. Hierbij kan niet worden gegarandeerd dat het gestelde doel daadwerkelijk wordt behaald.
De praktijk P.M. Heijer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de genoemde praktijk. Bij lichamelijke en psychische klachten is het raadzaam om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

10. Verslag aan betrokken (para)medici
Bij uitwisseling van relevante gegevens wordt er gebruik gemaakt van veilige communicatie vormen die voldoen aan de normen van de AVG.
Rapportage en/of overleg wordt alleen uitgevoerd met toestemming van de cliënt. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

11. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
De praktijk is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en dat deze hiervoor zijn/haar toestemming geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de behandeling, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De praktijk kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

12. Vertrouwelijkheid
De praktijk P.M. Heijer is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de behandelperiode.
Rapportage en/of overleg wordt alleen uitgevoerd met toestemming van de cliënt. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

13. Klachtenprocedure
Klachten worden zeer serieus genomen. De praktijk P.M. Heijer hanteert hiervoor een klachtenprocedure. Deze kunt u opvragen bij de praktijk en is tevens in te zien op de website.